Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

e-shop www.cala-kumquat-spirits.com

Artikel 1 – Definities

In onderhavige voorwaarden betekenen volgende begrippen:

 1. De Onderneming: CALA SPIRITS & Co bv, eigenaar van de merken CALA KUMQUAT SPIRITS en CALA KUMQUAT, die haar producten en/of diensten op afstand aan de Koper aanbiedt;
 2. De Koper: elke natuurlijke persoon die handelt als particulier of in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand aangaat met de Onderneming;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het afsluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: een digitaal of telefonisch toegankelijk technisch middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst af te sluiten zonder dat de Koper en de Onderneming gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Koper om af te zien van de door hem gesloten overeenkomst op afstand binnen de in de Belgische wetgeving vastgelegde bedenktijd, d.i. binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop de Koper zijn bestelling heeft bevestigd;
 7. Kalenderdag: elke dag van het kalenderjaar, met inbegrip van feestdagen en verlofdagen, van 1 januari tot en met 31 december;
 8. Duurovereenkomst: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting gespreid is in de tijd;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Koper of de Onderneming in staat stelt om aan hem of haar persoonlijk gerichte gegevens op te slaan op een manier die het mogelijk maakt om de opgeslagen gegevens op een later tijdstip te raadplegen of ongewijzigd te reproduceren.

Artikel 2 – Identiteit van de Onderneming

CALA SPIRITS & Co bv
Maatschappelijke zetel: Schutterlaan 11 – 1200 Brussel – België
E-mailadres: info@cala-kumquat-spirits.com
Btw-identificatienummer BE 0874.597.233
IBAN-rekeningnummers: BE24 1030 5218 3038

De kantoren van CALA SPIRITS & Co bv zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8 u. 30 tot 16 u. 30 op het nummer +32 (0)2 771 85 06.

Artikel 3 – Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden leggen het kader vast van de handelsbetrekkingen op afstand tussen de Koper en de Onderneming. Zij hebben voorrang op elke andere algemene of specifieke voorwaarden, behoudens schriftelijke afwijking en onverminderd eventuele in een afzonderlijke overeenkomst opgenomen bijzondere voorwaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de aankoopvoorwaarden van de Koper.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de e-shop van de Onderneming ter beschikking van de Koper gesteld, zodat de Koper deze op eenvoudige wijze kan raadplegen, downloaden en opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een technisch defect, dan zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden ter inlage liggen bij de Onderneming en op vraag van de Koper zo snel mogelijk kosteloos per e-mail of per gewone post naar de Koper zullen worden verzonden.
 4. Indien naast deze algemene voorwaarden eveneens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het gunstigst is.
 5. Elk geval van overmacht (zoals daar zijn een staking, onlusten, oorlog, oproer, een materieel incident dat de productie van de goederen opschort, de absolute of relatieve onmogelijkheid tot bevoorrading, overstroming of brand, al dan niet gedeeltelijk, of elke andere gebeurtenis buiten de wil van de Onderneming) geeft de Onderneming het recht om de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk en zonder schadeloosstelling op te schorten of zelfs te annuleren.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden wordt gedaan, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
 2. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd opdat de Aankoper het aanbod goed kan beoordelen.
 3. De afbeeldingen en foto’s zijn louter ter illustratie en niet contractueel van aard. Ze bieden evenwel een zo getrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Onderneming niet.
 4. Elk aanbod omvat alle informatie die de Koper in staat stelt om duidelijk te bepalen welke rechten en plichten verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod. Concreet gaat het hier om:
  • de prijs, alle belastingen inbegrepen;
  • eventuele leveringskosten;
  • de manier waarop de overeenkomst zal worden gesloten en alle daartoe vereiste handelingen;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
  • het tarief voor de communicatie op afstand wanneer het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand op een andere grondslag dan het basistarief wordt berekend;
  • indien de overeenkomst na te zijn gesloten wordt gearchiveerd, de manier waarop deze door de Koper kan worden geraadpleegd;
  • de manier waarop de Koper vóór het sluiten van de overeenkomst kan kennisnemen van door hem niet gewilde handelingen, en de manier waarop hij deze vóór het sluiten van de overeenkomst kan annuleren;
  • eventuele andere talen, naast het Frans, waarin de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes die de Onderneming zichzelf heeft opgelegd en de manier waarop de Koper deze gedragscodes via elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst voor duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering.

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van lid 4, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop de Koper het aanbod aanvaardt, de bijhorende voorwaarden vervult en tijdens het online aankoopproces de vermelding “Ik aanvaard de algemene verkoopvoorwaarden.” op de e-shop aankruist..
 2. De algemene verkoopvoorwaarden zijn geldig voor de tijd die nodig is voor de levering van de afgenomen goederen en diensten tot het verstrijken van de eraan verbonden garanties.
 3. Behoudens elk schriftelijk of op een door de Koper toegankelijke, duurzame gegevensdrager opgeslagen bewijs, wordt overeengekomen dat de gedigitaliseerde gegevens die bewaard worden in de informaticasystemen van www.cala-kumquat-spirits.com, diens host, diens betaal- of verzendingspartner, het bewijs vormen van de berichten, de inhoud van de bestellingen en alle transacties tussen de Koper en de Onderneming.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt zij voor een beveiligde web-omgeving. Als de Koper via elektronische weg kan betalen, zal de Onderneming alle daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De Onderneming zal bij haar product of dienst de volgende informatie aan de Koper verstrekken en dit schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen:
  • het publieke adres van de vestiging van de Onderneming waar de Koper met klachten terechtkan;
  • onder andere, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • informatie over de bestaande dienst na verkoop en de garanties;
  • de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Onderneming deze gegevens al vóór de uitvoering van de overeenkomst aan de Koper heeft verstrekt.

   6.   Indien de Onderneming zich ertoe heeft verbonden een reeks producten of diensten te leveren, is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

   7.   Om te voldoen aan de voorschriften van de Belgische federale wetgeving, verkoopt de Onderneming geen alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar.

   8.   De toegang tot de website en de e-shop van de Onderneming is voorbehouden aan personen die de wettelijke leeftijd voor alcoholconsumptie die geldt in het land waar zij wonen of van waaruit zij zich toegang verschaffen tot de website, hebben bereikt.

   9.   Al wie de website en/of e-shop van de Onderneming bezoekt, moet alvorens toegang te krijgen tot de website en/of e-shop bevestigen de leeftijd te hebben bereikt waarop het wettelijk toegestaan is om alcohol te drinken in het land waar hij of zij woont of verblijft.

   10.  Door bij aankoop de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden, verklaart de Koper de wettelijk vereiste leeftijd te hebben bereikt en het recht te hebben om alcoholische dranken aan te kopen.

   11.  In dit verband wordt verduidelijkt dat elke bestelling die via de e-shop van de site www.cala-kumquat-spirits.com wordt geplaatst, dient overeen te stemmen met de normale behoeften van een persoon of hooguit van een huishouden.

Artikel 6 – Beschikbaarheid van de producten

 1. De productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Als een product tijdelijk onbeschikbaar is, verschijnt de melding “Uitverkocht” op de productfiche.
 2. Er wordt evenwel verduidelijkt dat het louter toevoegen van een artikel aan het winkelmandje niet inhoudt dat de bestelling is gevalideerd.  De voorraad van een product kan uitgeput raken tussen het moment waarop het aan het winkelmandje wordt toegevoegd en het moment waarop de Koper de bestelling valideert. In dat geval zal de Koper daar meteen van op de hoogte worden gebracht op de pagina met de gegevens van het winkelmandje en zal hem gevraagd worden het artikel uit zijn winkelmandje te schrappen alvorens verder te gaan met bestellen.
 3. Indien een product/dienst uitgeput raakt nadat de Koper de bestelling heeft geplaatst, verbindt de Onderneming zich ertoe de Koper daarover zo snel mogelijk per e-mail in te lichten en de Koper voor te stellen om zijn bestelling zonder bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk te annuleren en integraal (met inbegrip van leveringskosten) of gedeeltelijk te laten terugbetalen, naargelang de voorkeur van de Koper.
 4. De terugbetaling wordt zo spoedig mogelijk gedaan, en in ieder geval binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van het verzoek tot terugbetaling vanwege de Koper.
 5. De Koper kan eveneens verkiezen om de bestelling enkel te behouden voor het/de product(en) dat/die voorradig is/zijn, in welk geval een bedrag overeenstemmend met het/de niet-voorradige product(en), inclusief de verzendingskosten, zal worden terugbetaald aan de Koper.

Artikel 7 – Herroepingsrecht bij een levering van producten

 1. Bij aankoop van goederen op afstand beschikt de Koper over een herroepingsrecht.
 2. De Koper die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient dit binnen de wettelijk voorgeschreven bedenktermijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het pakket kenbaar te maken aan de Onderneming en dit op schriftelijke wijze en langs de snelst mogelijke weg:
  • hetzij per e-mail gericht aan info@cala-kumquat-spirits.com,
  • hetzij per gewone post (bij voorkeur per aangetekend schrijven) op het volgende postadres van de Onderneming: CALA SPIRITS & Co bv – Schutterlaan, 11 – 1200 Brussel – België
 1. De leveringsdatum stemt overeen met de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen daadwerkelijk in ontvangst neemt.
 2. Zodra de Koper zijn herroeping kenbaar heeft gemaakt aan de Onderneming, heeft de Koper een termijn van 14 dagen om de inhoud van de bestelling geheel of gedeeltelijk terug te bezorgen, zonder betaling van een boete en zonder verplicht te zijn een reden op te geven.
 3. In geval van herroeping zijn de kosten van terugzending van de goederen voor de rekening van de Koper.
 4. Tijdens de herroepingstermijn beveelt de Onderneming aan om uiterst voorzichtig om te gaan met het product en de verpakking en om de fles niet uit te pakken of te openen. De uitoefening van het herroepingsrecht houdt namelijk in dat de goederen ongeschonden moeten zijn.
 5. Het herroepingsrecht houdt dan ook op te bestaan indien:
  • de fles(sen) werd(en) geopend en niet meer in normale staat verkocht kan/kunnen worden,
  • het papieren zegel dat de stop van de fles(sen) verzegelt, werd doorgesneden of verscheurd;
  • de stop van de fles(sen), de etiketten en/of de fles(sen) beschadigd zijn.
 1. Om geldig te zijn, moet de door de Koper gestuurde herroepingsmail of -brief volgende elementen vermelden:
  • de referentie van het artikel = SKU-ref. vermeld op de e-shop cala-kumquat-spirits.com;
  • de artikelbenaming;
  • de datum van de bestelling;
  • het nummer van de bestelling;
  • naam en voornaam van de Koper;
  • het postadres van de Koper of het leveringsadres vermeld bij de bestelling;
  • de reden voor de herroeping (niet verplicht);
  • de datum van herroeping;
  • de handtekening van de Koper.
 1. Het herroepingsrecht geldt eveneens indien de Onderneming vervangartikelen voorstelt en de Koper deze vóór levering aanvaardt.
 2. De goederen waarvoor de Koper zijn herroepingsrecht uitoefent, moeten uiteraard aan de Onderneming worden geretourneerd, samen met alle geleverde toebehoren en alle documentatie (aankoopbewijs en bestel- of leveringsbon), dit alles in de oorspronkelijke staat en verpakking.
 3. Overeenkomstig artikel VI. 53 van het Belgisch Wetboek van economisch recht kan de Koper zijn herroepingsrecht niet uitoefenen:
  • Indien de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Koper;
  • Indien de geleverde goederen snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;
  • Indien de prijs van de geleverde goederen of diensten gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de Onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • Indien de geleverde goederen na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
  • Indien de geleverde goederen alcoholische dranken zijn waarvan de prijs is overeengekomen bij het afsluiten van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts na dertig dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de Onderneming geen invloed heeft.
 1. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen totdat ze de goederen terug in haar bezit heeft en heeft gecontroleerd.
 2. Binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggezonden goederen en op voorwaarde dat de Koper al zijn verplichtingen onder artikel 5 en 7 van deze algemene verkoopvoorwaarden heeft nagekomen, zal de Onderneming de volledige aankoopprijs terugbetalen, met inbegrip van eventuele leveringskosten (indien er leveringskosten werden betaald) en met behulp van hetzelfde betaalmiddel als dat dat bij de oorspronkelijke transactie werd gebruikt.
 3. De Onderneming is evenwel niet gehouden om de leveringskosten terug te betalen indien de Koper uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de gebruikelijke – de goedkoopste – leveringswijze die de Onderneming tijdens het bestelproces voorstelt.
 4. De Koper dient het bewijs van verzending van zijn retourpakket bij te houden.

 Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending van de goederen voor rekening van de Onderneming.

Artikel 9 – De prijzen

 1. De prijzen die gehanteerd worden, zijn de prijzen die op de datum van bestellen in de e-shop zijn aangegeven. Zij zijn vermeld in euro en inclusief alle belastingen. Zij brengen de belasting over de toegevoegde waarde in rekening die van toepassing is op de datum van bestellen, met inbegrip van eventuele van toepassing zijnde accijnsrechten.
 2. De prijzen omvatten niet de logistieke kosten en de leveringskosten die van toepassing zijn op elke bestelling van producten. Deze kosten staan afzonderlijk vermeld op de bestelbon en worden bovenop op de productprijzen gefactureerd.
 3. De leveringskosten kunnen variëren naargelang de leveringswijze die de Koper bij bestelling kiest.
 4. Gedurende de geldigheidstermijn van het aanbod, worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen ten gevolge van gewijzigde BTW-tarieven.
 5. In afwijking van het vorige lid kan de Onderneming producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het feit dat de producten aan schommelingen onderhevig zijn en dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, staat bij het aanbod vermeld.
 6. Binnen de 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn prijsverhogingen alleen toegestaan indien de Onderneming dit bedongen heeft en: a) indien zij het gevolg zijn van een wettelijke regeling of bepaling; of b) indien de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De Onderneming behoudt zich het recht voor de verkoopprijs op elk moment te wijzigen; de aangekochte producten en diensten worden evenwel steeds gefactureerd aan de prijs die vermeld staat in de per
  e-mail verstuurde bevestiging van de bestelling
  .

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De Onderneming garandeert dat de producten voldoen aan de vereisten in de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen en/of voorschriften.
 2. Een door de Ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en aanspraken die de Koper op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand jegens de Onderneming kan doen gelden m.b.t. een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Onderneming.

Artikel 11 – Uitvoering van de bestelling

 1. Zodra de Koper zijn bestelling heeft gevalideerd en betaald, ontvangt hij een automatische e-mail van de Onderneming die de bestelling, het bestelnummer en een overzicht van de bestelling bevestigt.
 2. Indien de Koper een factuur wenst, dient hij die uitdrukkelijk aan te vragen met vermelding van de volledige facturatiegegevens hetzij per e-mail aan info@cala-kumquat-spirits.com, hetzij per gewone post gericht aan: 
  CALA SPIRITS & Co bv – Facturatiedienst – Schutterlaan 11 – B-1200 Brussel – België.
 3. De Onderneming behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een Koper met wie een geschil loopt of met wie in het verleden een geschil gerezen is

 Artikel 12 – Eigendom en betaling

 1. De goederen blijven eigendom van de Onderneming tot op het moment dat de Koper de m.b.t. de bestelling verschuldigde bedragen integraal heeft betaald.
 2. De bedragen die de Koper voor de bestelling verschuldigd is, zijn onmiddellijk te betalen bij bestelling via de e-shop van de Onderneming, m.a.w. vóór de levering van de bestelde goederen.
 3. De Onderneming besteedt de betaalmodule uit aan Mollie BV. Zie www.mollie.com voor meer informatie
 4. De aankopen kunnen vereffend worden met creditkaart of met bankkaart, PayPal of bankoverschrijving.
 5. De rekening van de Koper wordt pas gedebiteerd nadat de bestelling is gevalideerd en de betaling wordt pas effectief op het moment dat de bank waarbij de Koper is aangesloten, haar akkoord heeft bevestigd aan de bank van de Onderneming. Bij weigering door de bank van de Koper, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
 6. Door de aankoop te bevestigen, verklaart de Koper dat hij ten volle gerechtigd is om met de creditkaart betalingen te verrichten en dat deze creditkaart voldoende dekking biedt om de kosten van de uit de bestelling voortvloeiende transactie te dekken.
 7. De betaling van aankopen op de e-shop van de Onderneming is beveiligd dankzij SSL-encryptie (Secure Socket Layer) alsook de samenwerking met Mollie, Europese specialist in veilig online betalingsverkeer; het beveiligingssysteem dat gebruikt wordt, is één van de veiligste van dit moment. Mollie is volledig PCI-DSS LEVEL 1-gecertificeerd.
 8. Zodra de betaling van de Koper is ontvangen, wordt er van start gegaan met het rondhalen van de bestelling en de levering van de bestelde producten.

Artikel 13 – Levering van de bestelling

 1. De plaats van levering is het leveringsadres dat de Koper aan de Onderneming heeft meegedeeld op het moment van bestellen.
 2. De producten die op de site www.cala-kumquat-spirits.comworden aangeboden, worden enkel geleverd op adressen in België, en niet op postbusadressen.
 3. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de levering van de producten op te splitsen in functie van de beschikbaarheid en de omvang van de producten.
 4. De Onderneming haalt elke bestelling uiterst zorgvuldig en zo snel mogelijk rond binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de betaling voor de bestelling en ten laatste binnen de 14 kalenderdagen, tenzij een langere leveringstermijn werd overeengekomen onder partijen.
 5. Zodra de bestelling klaar staat, vertrouwt de Onderneming het pakket toe aan de verzendingsdiensten van bpost.
 6. Uitsluitend ter informatie: voor een levering op een adres in België, verbindt bpost zich ertoe om een pakket binnen 2 werkdagen na afgifte van het pakket bij bpost op het juiste adres af te leveren, mits haar diensten onder normale omstandigheden kunnen werken.
 7. De hierboven en op de “Levering”-pagina van deze website aangegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend. De Onderneming tracht zich in de mate van het mogelijke aan deze termijnen te houden.
 8. Op de leveringsdatum zal de bestelling worden overhandigd aan de Koper of aan iedere andere persoon die op het leveringsadres aanwezig is of die de Koper heeft aangeduid om het pakket in ontvangst te nemen.
 9. Als niemand de bestelling in ontvangst kan nemen op het moment van levering, laat bpost een afwezigheidsbericht achter en dient de Koper zijn pakket zelf af te halen op het adres dat op het afwezigheidsbericht vermeld staat.
 10. Als de levering vertraging heeft opgelopen of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan wordt de Koper daarover uiterlijk 14 kalenderdagen na de besteldatum ingelicht. In dat geval heeft de Koper het recht om de overeenkomst kosteloos op te zeggen of om een gelijkaardig vervangproduct vragen.
 11. In geval van opzegging overeenkomstig de bepalingen van vorig lid, zal de Onderneming het door de Koper betaalde bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 30 dagen na de opzegging terugbetalen.
 12. Indien het onmogelijk zou blijken om een besteld artikel te leveren, zal de Onderneming alles in het werk stellen om met instemming van de Koper een vervangartikel ter beschikking te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden meegedeeld dat een vervangartikel wordt geleverd.
 13. Bij vervangartikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 14. Het controlesysteem dat de vervoerder bij de levering van de bestelling hanteert, levert een vermoeden van daadwerkelijke levering (en goede ontvangst ervan door de Koper) op dat bewijskracht heeft, tenzij de Koper een tegenbewijs kan leveren.
 15. Indien de Koper het bewijs zou leveren dat de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 30 kalenderdagen na bevestiging van de bestelling via de e-shop van de Onderneming, heeft de Koper het recht om de bestelling zonder enige schadeloosstelling te annuleren, mits hij de Onderneming daarvan schriftelijk in kennis stelt per e-mail met ontvangstbewijs of per aangetekend schrijven aan volgend adres:
  CALA SPIRITS & Co bvSchutterlaan, 11 – 1200 Brussel – België
 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, kan een vertraging in de levering in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering van de bestelling.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die geleverd worden naar aanleiding van de online aankoop gaat over op de Koper op het moment dat deze laatste (of een door de Koper aangeduide derde)de goederen fysiek in ontvangst neemt.

Artikel 14 – Terugzendingen

Indien het ontvangen product niet overeenstemt met het bestelde product of indien het ontvangen product wel overeenstemt met het bestelde product maar niet aan de wensen van de Koper beantwoordt, heeft de Koper het recht om de inhoud van zijn bestelling naar de Onderneming terug te zenden binnen de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van levering, evenwel na voorafgaand per e-mail of per post contact te hebben genomen met de Onderneming en mits inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. De Koper moet de terugzending binnen de wettelijk voorgeschreven bedenktermijn van 14 kalenderdagen na de datum van levering schriftelijk aan de Onderneming melden:
  • hetzij per e-mail gericht aan info@cala-kumquat-spirits.com,
  • hetzij per gewone post (bij voorkeur per aangetekend schrijven) op het hierna vermelde postadres van de Onderneming: CALA SPIRITS & Co bv – Retourdienst – Schutterlaan 11 – B – 1200 Brussel – België.
 2. De Koper mag het zegel van de fles niet verbreken of de fles niet openen en zal uiterst zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uit de voor verzending gebruikte verpakking halen in de mate die nodig is om te bepalen of hij het product al dan niet wenst te houden.
 3. De Koper zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Onderneming retourneren, conform de door de Onderneming verstrekte, redelijke en duidelijke richtlijnen.
 1. Opdat de terugzending zou kunnen worden aanvaard, moet de e-mail of de retourzending de volgende informatie vermelden:
  • de referentie van het artikel (de SKU-referentie vermeld op de e-shop cala-kumquat-spirits.com);
  • de artikelbenaming;
  • de datum van de bestelling;
  • het nummer van de bestelling;
  • naam en voornaam van de Koper;
  • het e-mailadres van de Koper (om zo nodig snel met hem te kunnen communiceren);
  • het leveringsadres vermeld bij bestelling;
  • de reden voor de terugzending;
  • de datum van terugzending;
  • de handtekening van de Koper.
 1. De terugzending dient langs dezelfde weg te verlopen als de oorspronkelijke levering en de kosten zijn voor de rekening van de Koper.
 2. De Koper dient het bewijs van verzending van zijn retourpakket bij te houden.
 3. De Onderneming behoudt zich het recht voor om een retourzending te weigeren indien:
  • deze niet is verlopen conform de bepalingen van artikel 7 en 14  van deze algemene verkoopvoorwaarden;
  • de geretourneerde goederen niet vergezeld zijn van alle geleverde toebehoren en alle documentatie (aankoopbewijs en bestel- of leveringsbon), dit alles in de oorspronkelijke staat en verpakking;
  • de fles(sen) werd(en) geopend of beschadigd en niet meer in normale staat verkocht kan/kunnen worden;
  • het etiket of het papieren zegel of de stop van de fles(sen) of de geschenkverpakking werd(en) beschadigd;
  • de termijn van 14 kalenderdagen om van het herroepingsrecht gebruik te maken, te rekenen vanaf de ontvangst van de goederen, werd overschreden;
  • de termijn van 14 kalenderdagen om de goederen te retourneren, te rekenen vanaf de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht, werd overschreden;
  • de geleverde goederen in loonopdracht zijn vervaardigd of specifiek werden gepersonaliseerd overeenkomstig specificaties van de Koper.
 1. Indien de Onderneming de retourzending aanvaardt, betaalt de Onderneming de prijs van het geretourneerde artikel of de geretourneerde artikelen exclusief eventuele leveringskosten terug met behulp van het betaalmiddel dat de Koper bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Koper er schriftelijk uitdrukkelijk heeft mee ingestemd om een ander betaalmiddel te gebruiken en voor zover de terugbetaling geen kosten oplevert voor de Koper of de Onderneming.
 2. Het terugbetaalde bedrag zal in geen geval de werkelijk door de Koper betaalde bedragen overschrijden.
 3. Niettegenstaande paragraaf 8 van onderhavig artikel 14, is de Onderneming niet gehouden om de leveringskosten terug te betalen indien de Koper uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de gebruikelijke, goedkoopste leveringswijze die de Onderneming heeft voorgesteld.
 4. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen totdat ze de goederen terug in haar bezit heeft en heeft gecontroleerd.
 5. De Onderneming zal de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren en in ieder geval binnen de 14 dagen na de dag waarop zij de retourzending van de Koper heeft ontvangen en kunnen controleren.
 6. Indien het gaat om een retourzending van vervangartikelen, zijn de retourkosten voor rekening van de Onderneming voor zover artikel 7 en 14 van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn nageleefd.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. De Onderneming beschikt over een klachtenprocedure die voldoende bekend is gemaakt op haar website en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk, per e-mail of per aangetekend schrijven, en binnen de wettelijk voorziene termijn, nl. binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen, te worden ingediend.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen een duidelijke en volledige omschrijving te bevatten van de gebreken die de Koper heeft vastgesteld.
 4. Na het verstrijken van deze wettelijke termijn van 14 kalenderdagen na levering, worden de geleverde goederen en diensten als definitief aanvaard beschouwd en kunnen derhalve geen klachten meer worden ingediend.
 5. Klachten die aan de Onderneming worden voorgelegd, worden in de regel binnen een termijn van 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vereist, zal de Onderneming de Koper daarvan op de hoogte brengen en aangeven wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 6. Indien de klacht niet in gezamenlijk overleg kan worden geregeld, ontstaat een geschil dat onder de geschillenregeling valt.

Artikel 16 – Geschillen

In geval van een geschil, ongeacht waar de Koper verblijft of is gevestigd, is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Brussel (België) bevoegd

Artikel 17 – Gegevensbescherming

 1. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in Europa van kracht werd, informeert CALA SPIRITS & Co bv de Koper hierbij dat door een account aan te maken op de website www.cala-kumquat-spirits.com of door zich in te schrijven op de nieuwsbrief van de Onderneming, hij de Onderneming in staat stelt om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen en dat de Onderneming zich ertoe verbindt deze persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen.
 2. Om de veiligheid van de Koper tijdens zijn aankopen op de e-shop van de site www.cala-kumquat-spirits.com te garanderen, voorziet de Onderneming een reeks processen om elke uitwisseling van informatie tussen de Koper en de website www.cala-kumquat-spirits.com te beveiligen.
 3. De Onderneming is van mening alle mogelijke en gepaste voorzorgsmaatregelen te hebben getroffen tegen het risico van verlies of diefstal van identiteitsgegevens.
 4. De Onderneming verzekert dat geen enkele informatie over de Koper zal worden bekendgemaakt aan andere derden dan de dienstverleners wiens diensten nodig zijn voor de goede werking van haar e-shop of met wie de Onderneming een vertrouwelijkheidsverbintenis heeft ondertekend alsook een verbintenis om geen gegevens door te verkopen.
 5. Het type verwerkte persoonsgegevens zijn: contactgegevens, namen en voornamen, leeftijd (om al dan niet toegang te verlenen tot onze website), postadres, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer, gegevens m.b.t. de via onze e-shop geplaatste bestellingen, gegevens m.b.t. eventuele terugzendingen, IP-adres, internetbrowser of computertype, referenties van eventuele in onze e-shop gebruikte promotiecodes.
 6. Bankgegevens met betrekking tot de betaling van bestellingen worden uitsluitend door onze dienstverlener Mollie BV verzameld en verwerkt. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de privacyverklaring van Mollie BV die beschikbaar is op de website van Mollie BV.
 7. De Onderneming behoudt zich het recht voor om alleen in eigen naam voor commerciële doeleinden met de Koper te communiceren.
 8. De Koper kan op elk moment langs elektronische weg aan de Onderneming laten weten dat hij niet langer wenst benaderd te worden voor commerciële doeleinden.
 9. De Onderneming verbindt zich ertoe binnen een termijn van hoogstens 1 maand vanaf de aanvraag door de Koper gevolg te geven aan dergelijke aanvragen tot wijziging of schrapping van gegevens van de Koper.

Artikel 18 – Eigendom van het merk

 1. De merken Cala Kumquat Spirits en Cala Kumquat zijn gedeponeerde handelsmerken en dus wettelijk beschermd.
 2. De verkoop van producten onder de merken die eigendom van CALA SPIRITS & Co bv, leidt niet tot enige overdracht of verlening van een licentie voor het gebruik van deze merken aan de Koper. Elke namaak of elk ongeoorloofd gebruik van deze merken zal worden vervolgd en streng worden bestraft volgens de regels van de Wet.

Artikel 19 – Aanmaak van een klantenaccount

 1. Om een bestelling te plaatsen via de e-shop van de Onderneming, vereist de Onderneming niet speciaal dat de Koper een klantenaccount aanmaakt op de website van de Onderneming.
 2. Een klantenaccount kan ofwel volledig los van elke bestelling ofwel in het kader van een bestelling worden aangemaakt, maar geldt niet als voorwaarde voor deze laatste.
 3. Om zijn klantenaccount aan te maken, vult de Koper het formulier in dat hem ter beschikking wordt gesteld. Dit formulier bevat een aantal “verplichte gegevens”. Deze verplichte velden zijn aangeduid met een asterisk (*) aangezien ze noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Koper (meer bepaald, zijn e-mailadres en paswoord).

Dit formulier bevat ook een aantal “facultatieve” gegevens, die de Koper niet verplicht moet invullen om een bestelling te kunnen plaatsen via de
e-shop (deze gegevens zijn niet aangeduid met een asterisk). Na te zijn ingeschreven zal de Koper een automatische e-mail ontvangen die de aanmaak van zijn klantenaccount bevestig
t.

 1. Het door de Koper gekozen wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. Met dat wachtwoord kan hij zich later aanmelden op de site en hoeft hij bv. niet bij elke bestelling via de e-shop zijn gegevens in te vullen.
 2. Als hij zijn paswoord is vergeten, kan de Koper een nieuw wachtwoord aanvragen door te klikken op de tab « Wachtwoord vergeten? » onder de rubriek « Aanmelden ».
 3. De meegedeelde gegevens blijven het eigendom en de verantwoordelijkheid van de Koper, die deze op elk moment kan aanpassen of laten schrappen in overeenstemming met het Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 20 – Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

 1. Als de Koper via de e-shop www.cala-kumquat-spirits.com goederen of diensten bestelt, impliceert dit dat hij deze huidige algemene verkoopvoorwaarden voorafgaand en onvoorwaardelijk aanvaardt.
 2. Concreet verklaart hij zich ermee akkoord door tijdens het online bestellen de vermelding «Ik aanvaard de Algemene Verkoopvoorwaarden.» aan te vinken.
 3. De Koper vindt de algemene verkoopvoorwaarden ook terug op de website www.cala-kumquat-spirits.com. Een papieren versie van deze voorwaarden is eveneens op eenvoudig verzoek per e-mail of per post verkrijgbaar bij de klantendienst van CALA SPIRITS & Co bv: info@cala-kumquat-spirits.com.
 4. De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling zijn die die van kracht zijn op de dag waarop de bestelling op de e-shop van de site www.cala-kumquat-spirits.com wordt gevalideerd.
 5. De algemene verkoopvoorwaarden kunnen steeds worden gewijzigd en bijgewerkt. Het is aan de Koper om bij elke bestelling die hij plaatst, kennis te nemen van de algemene verkoopvoorwaarden

EINDE VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

van www.cala-kumquat-spirits.com.