Retourbeleid

Indien het ontvangen product niet overeenstemt met het bestelde product of indien het ontvangen product wel overeenstemt met het bestelde product maar niet aan de wensen van de Koper beantwoordt, heeft de Koper het recht om de inhoud van zijn bestelling naar de Onderneming terug te zenden binnen de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van levering, evenwel na voorafgaand per e-mail of per post contact te hebben genomen met de Onderneming en mits inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. De Koper moet de terugzending binnen de wettelijk voorgeschreven bedenktermijn van 14 kalenderdagen na de datum van levering schriftelijk aan de Onderneming melden:
  • hetzij per e-mail gericht aan info@cala-kumquat-spirits.com,
  • hetzij per gewone post (bij voorkeur per aangetekend schrijven) op het hierna vermelde postadres van de Onderneming: CALA SPIRITS & Co bv – Retourdienst – Schutterlaan 11 – B – 1200 Brussel – België.
 2. De Koper mag het zegel van de fles niet verbreken of de fles niet openen en zal uiterst zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uit de voor verzending gebruikte verpakking halen in de mate die nodig is om te bepalen of hij het product al dan niet wenst te houden.
 3. De Koper zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Onderneming retourneren, conform de door de Onderneming verstrekte, redelijke en duidelijke richtlijnen.
 4. Opdat de terugzending zou kunnen worden aanvaard, moet de e-mail of de retourzending de volgende informatie vermelden:
  • de referentie van het artikel (de SKU-referentie vermeld op de
   e-shop cala-kumquat-spirits.com );
  • de artikelbenaming;
  • de datum van de bestelling;
  • het nummer van de bestelling;
  • naam en voornaam van de Koper;
  • het e-mailadres van de Koper (om zo nodig snel met hem te kunnen communiceren);
  • het leveringsadres vermeld bij bestelling;
  • de reden voor de terugzending;
  • de datum van terugzending;
  • de handtekening van de Koper.

5. De terugzending dient langs dezelfde weg te verlopen als de oorspronkelijke levering en de kosten zijn voor de rekening van de Koper.

 6. De Koper dient het bewijs van verzending van zijn retourpakket bij te houden.

 7. De Onderneming behoudt zich het recht voor om een retourzending te weigeren indien:

  • deze niet is verlopen conform de bepalingen van artikel 7 en 14  van deze algemene verkoopvoorwaarden;
  • de geretourneerde goederen niet vergezeld zijn van alle geleverde toebehoren en alle documentatie (aankoopbewijs en bestel- of leveringsbon), dit alles in de oorspronkelijke staat en verpakking;
  • de fles(sen) werd(en) geopend of beschadigd en niet meer in normale staat verkocht kan/kunnen worden;
  • het etiket of het papieren zegel of de stop van de fles(sen) of de geschenkverpakking werd(en) beschadigd;
  • de termijn van 14 kalenderdagen om van het herroepingsrecht gebruik te maken, te rekenen vanaf de ontvangst van de goederen, werd overschreden;
  • de termijn van 14 kalenderdagen om de goederen te retourneren, te rekenen vanaf de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht, werd overschreden;
  • de geleverde goederen in loonopdracht zijn vervaardigd of specifiek werden gepersonaliseerd overeenkomstig specificaties van de Koper.

8. Indien de Onderneming de retourzending aanvaardt, betaalt de Onderneming de prijs van het geretourneerde artikel of de geretourneerde artikelen exclusief eventuele leveringskosten terug met behulp van het betaalmiddel dat de Koper bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Koper er schriftelijk uitdrukkelijk heeft mee ingestemd om een ander betaalmiddel te gebruiken en voor zover de terugbetaling geen kosten oplevert voor de Koper of de Onderneming.

9. Het terugbetaalde bedrag zal in geen geval de werkelijk door de Koper betaalde bedragen overschrijden.

10. Niettegenstaande paragraaf 8 van onderhavig artikel 14, is de Onderneming niet gehouden om de leveringskosten terug te betalen indien de Koper uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de gebruikelijke, goedkoopste leveringswijze die de Onderneming heeft voorgesteld.

11. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen totdat ze de goederen terug in haar bezit heeft en heeft gecontroleerd.

12. De Onderneming zal de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren en in ieder geval binnen de 14 dagen na de dag waarop zij de retourzending van de Koper heeft ontvangen en kunnen controleren.

13. Indien het gaat om een retourzending van vervangartikelen, zijn de retourkosten voor rekening van de Onderneming voor zover artikel 7 en 14 van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn nageleefd.

Wij wensen je uitstekende aankopen op de website www.cala-kumquat-spirits.com en danken u voor jouw vertrouwen,

Het Management team van CALA SPIRITS & Co bv